Zapytanie ofertowe na Dostawę artykułów biurowych i tonerów

Zapytanie ofertowe na Dostawę artykułów biurowych i tonerów

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000 zł, prowadzone w procedurze zapytania ofertowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 11

05-200 Wołomin

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych i tonerów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zapytanie ofertowe nr 1U/2024

3. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Kryterium oceny jest cenna brutto oferty.

4. Termin składania:

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub  podpisem zaufanym na adres e-mail:zamowienia@mspzoz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21/05/2024 r. do godz. 10:00

PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego


Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa 24.05.2024 r do godziny 10.00


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego


Wyniki Konkursu ofert

Skip to content