Aktualności

Szanowni Pacjenci!

Zapotrzebowania na recepty

oraz zlecenia na zaopatrzenie

w wyroby medyczne

można złożyć

od poniedziałku do piątku

w godzinach 11.00-17.00

 • w rejestracji przychodni
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: d.wojak@mspzoz1.pl

Odbiór recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: do 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania / zlecenia.

Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 1. Pacjent w dniu złożenia zamówienia jest zapisany do naszej przychodni, tj. posiada aktywną deklarację i jest uprawniony do świadczeń medycznych w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
 2. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe w chorobach przewlekłych.
 3. W przypadku leków zleconych przez lekarza specjalistę niezbędna jest  informacja zwrotna od lekarza specjalisty do lekarza POZ, która jest aktualizowana raz w roku. W przypadku pobytu w szpitalu należy dołączyć kartę konsultacyjną lub informacyjną ze szpitala.
 4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspakajające, nasenne, antybiotyki, które stosowane są czasowo lub ze wskazań nagłych.
 5. Przy złożeniu zapotrzebowania na recepty muszą być podane następujące dane:
  • imię i nazwisko pacjenta
  • Pesel
  • wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
 7. Zapotrzebowania na recepty dla pacjentów hospitalizowanych (przebywających) w momencie złożenia danego zapotrzebowania w szpitalu lub innym ośrodku całodobowym nie będą realizowane.

Szanowni Państwo,

od 16 marca 2021 roku zmieniają się zasady korzystania

z podstawowej opieki zdrowotnej

Kiedy bezpośrednia wizyta u lekarza (w gabinecie)

 1. Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 2. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 3. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 4. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.
 5. Brak wyrażenia zgody na teleporadę.

Kiedy teleporada

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Teleporada może być udzielona w formie porady telefonicznej oraz  w uzasadnionych przypadkach także drogą e-mail.
 • Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne POZ w zakresie ich kompetencji.
 • Termin teleporady ustalany jest pod nr telefonu:

Rejestracja POZ 

22 787 68 89

22 776 26 05

22 776 26 86

519 18 09 24

Poradnia  dzieci zdrowych 

22 787 76 40

Bardzo prosimy o przestrzeganie punktualności. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie.

Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie, zlecenie na wyroby medyczne lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.

Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:

 • e-recept, e-skierowań, e-zleceń na wyroby medyczne, zleceń na badania dodatkowe,                                             w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)

Bezpłatne szczepienia dla pacjentów przeciwko wirusowi SARS CoV-2

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 został zgłoszony do Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

        Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień. Będziemy Państwa informować o możliwości zaszczepienia.

        Od dnia 25 stycznia ruszają szczepienia populacyjne przeciwko wirusowi SARS CoV-2. Osoby chętne do zaszczepienia się prosimy o kontakt  z Rejestracją:

tel. 22 776 – 26 – 86

tel. 22 776 – 26 – 05

tel. 22 787 – 68 – 89

        Szczepienia będą realizowane począwszy od osób 80+, 70+, które zgłosiły chęć zaszczepienia i zostały zarejestrowane oraz otrzymały powiadomienie sms o zaplanowanej dacie szczepienia.

        Osoby 18+ deklarujące chęć zaszczepienia mogą rejestrować się na stronie https://gov.pl/szczepimysie

        W celu pozyskania aktualnych informacji Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową https://gov.pl/szczepimysie oraz całodobową infolinię pod numerem 989.

Dowóz na szczepienia w ramach gminy Wołomin

Dla mieszkańców gminy Wołomin, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do gminnych punktów szczepień zapewnimy dojazd.

Urząd Miasta Wołomin kontakt pod numer 22 763 30 24.

Konieczność organizacji transportu będzie można zgłaszać,

najpóźniej na 3 dni przed terminem szczepienia.

Prosimy o kontakt

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:30

 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30

Z tego uprawnienia mogą skorzystać osoby:

 1. Niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
 2. Powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w miejscu zamieszkania.


 

Linki do social mediów związanych z realizowanym projektem:

Szanowny Pacjencie!

Dyrekcja MSP ZOZ nr 1 w Wołominie uprzejmie informuje, że zapisy na wizytę ambulatoryjną lub teleporadę do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz stomatologii można zrealizować wyłącznie telefonicznie lub on-line.

Zastrzegamy sobie prawo nie odpowiadania na e-maile dotyczące zapisów na wizytę do lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Informacje dotyczące zakresu oraz sposobu udzielania  świadczeń zdrowotnych zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej www.mspzoz1.pl oraz na tablicach informacyjnych na terenie Przychodni.

Skip to content