Zapytanie ofertowe na zakup unitu stomatologicznego

Zapytanie ofertowe na zakup unitu stomatologicznego

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130 000 zł, prowadzone w procedurze zapytania ofertowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1

ul. Prądzyńskiego 11

05-200 Wołomin

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż unitu stomatologicznego.

Kod CPV i nazwa kodu: 33126000-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

a. Cena brutto – 80%

b. Okres gwarancji – 10%

c. Czas usunięcia usterki – 10%

Ad. a. Kryterium cena: Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto wskazaną w walucie PLN.

Ocena kryterium odbędzie się na podstawie poniższego wzoru:

Kryterium cena=najniższa zaproponowana cena bruttox100x80%

Ad. b. Kryterium okresu gwarancji: Zamawiający będzie brał pod uwagę długość okresu gwarancji wskazanego w miesiącach. Okres gwarancji musi być wskazany w miesiącach w przedziale pomiędzy minimalnym wymaganym okresem gwarancji a maksymalnym okresem gwarancji.

Ocena kryterium odbędzie się na podstawie wzoru:

Kryterium okres gwarancji: okres gwarancji w ofercie ocenianej/36 mc. tj. maksymalny okres gwarancji x 100 x 10%

Ad. c. Kryterium czas usunięcia usterki: Czas usunięcia usterki oznacza ilość godzin potrzebnych Oferentowi na usunięcie awarii, usterki, wady liczony w godzinach od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

Ocena kryterium odbędzie się na podstawie wzoru:

Kryterium czas usunięcia usterki= najkrótszy zaproponowany czas usunięcia usterki x 100 x 10%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów poprzez zsumowanie wszystkich kryteriów.

4. Termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10 maja 2023 roku do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: m. tyminska@mspzoz1.pl.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Magdalena Tymińska, e-mail: m.tyminska@mspzoz1.pl, tel. 22 776-23-80.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania – opis przedmiotu zamówienia


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup unitu stomatologicznego złożono jedną ofertę.

Oferta została złożona przez:

Stern Weber Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Kosmatki 26

03-982 Warszawa

Skip to content