Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów jednorazowych

Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów jednorazowych

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000 zł, prowadzone w procedurze zapytania ofertowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 11

05-200 Wołomin

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów jednorazowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zapytanie ofertowe nr 3U/2024

3. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Kryterium oceny jest cenna brutto oferty.

4. Termin składania:

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub  podpisem zaufanym na adres e-mail: zamowienia@mspzoz1.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19/07/2024 r. do godz. 10:00

PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI


Pytania i odpowiedzi

Skip to content