Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000 zł, prowadzone w procedurze zapytania ofertowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 11

05-200 Wołomin

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Kryterium oceny jest cenna brutto oferty, warunki dostawy oraz termin wykonania zamówienia.

4. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2022 r. do godz. 11:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: m.tyminska@mspzoz1.pl).

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Magdalena Tymińska, e-mail: m.tyminska@mspzoz1.pl, tel. 22 776-23-80.

6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie partiami w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych złożono jedną ofertę.

Oferta została złożona przez OFFICE MT z siedzibą w Warszawie (03-237), przy

ul. Inowłodzkiej 5.

Cena brutto oferty: 21 594,73 zł.

Skip to content