Nr sprawy: MSPZOZ KO/1/2021

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz. U. 2021, poz. 711)

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1

w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin

zaprasza Oferentów

do składania ofert uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy

o udzielenie zamówienia na wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje około 11 tys. pacjentów,szacunkową ilość badań określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i innymi załącznikami pobrać od dnia 26 listopada 2021 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 (sekretariat) w godzinach od 08.00 do 14.00, tel. kontaktowy 22 776 23 80 lub ze strony internetowej MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie: www.mspzoz1.pl .

Oferty należy składaćpod rygorem nieważności w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurswykonywanie badań analitycznych” w siedzibie Przyjmującego zamówienie” w Wołominie pryz ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 do dnia 09.12.2021 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert  09.12.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 w pok. 13.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 dnia 13.12.2021 r. o godz. 12.00.

Oferentjest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.

PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI


Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia:

Pytanie1 :

Jaki program i jakiego producenta ma na myśli Udzielający zamówienia w zapisie: „Laboratorium musi obsługiwać komunikację za pomocą protokołu HL7. Mapowanie usług (badań) ma być wykonane na podstawie naszych kodów badań” i jaki jest termin dokonania integracji programów?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia korzysta z programu KS-SOMED, Producentem jest Kamsoft S.A.

Termin integracji programów: 27.12.2021 r.

Pytanie 2:

Czy w badaniu HCG (Gonadotropina kosmówkowa) Udzielający zamówienia ma na myśli / dopuszcza badanie B-HCG? 

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia w badaniu HCG (Gonadotropina kosmówkowa) ma na myśli / dopuszcza badanie B-HCG.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku.

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez : 

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Maryla Drynkowska-Panasiuk

90-244 Łódź,  ul. Jaracza 85                                                  – cena oferty:  83 395,05 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najwięcej punktowaną spośród złożonych ofert , zgodnie z kryterium określonym w SWKO, tj. cena – 90 pkt. oraz dostępność badań – 10 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zamówienia..

Poniżej przedstawiamy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SWKO.

  1. Zestawienie i ocena złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Nr oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Streszczenie oceny i porównanie w zakresie kryterium   cena oferty – 90 pkt. dostępność  badań – 10 pkt.Razem punkty
1.ALAB Laboratoria Sp. Z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30  (83 395,05 : 99 226,20) x 90 =  75,64 ( 520 : 624 ) x 10 = 8,33  83,97
2.Diagnostyka Sp. z o.o. 31-864 Kraków ul. Prof. M. Życzkowskiego 16(83 395,05 : 94 096,90) x 90 = 79,76 ( 520:1248) x 10 = 4,1783,93
  3.      Centrum Diagnostyki Labotatoryjnej Maryla Drynkowska – Panasiuk 90-244 Łódź ul. Jaracza 85  (83 395,05 : 83 395,05) x 90 = 90 ( 520 : 520) x 10 =10  100
  1. Zestawienie złożonych ofert podlegających odrzuceniu – brak
Nr oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Przyczyna odrzucenia
   
Skip to content