Nr sprawy: MSPZOZ KO/1/2019

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2019

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 2190)

Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1

w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin

zaprasza Oferentów

do składania ofert uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy

o udzielenie zamówienia na wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje około 13 tys. pacjentów, szacunkową ilość badań określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i innymi załącznikami pobrać od dnia 21 listopada 2019 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 (sekretariat) w godzinach od 08.00 do 14.00, tel. kontaktowy 22 776 23 80 lub ze strony internetowej MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie: www.mspzoz1.pl .

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurs – wykonywanie badań analitycznych” w siedzibie Przyjmującego zamówienie” w Wołominie pryz ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 do dnia 03.12.2019 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert  03.12.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 w pok. 13.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 dnia 05.12.2019 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.

PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI


Pytanie:

W załączniku nr 1 do umowy Zamawiający określił parametr hemoglobina glikowana w dwóch miejscach: poz. nr 10 w Chemia kliniczna oraz poz. Nr 3 w Diagnostyka cukrzycy odpowiednio 250 szt. i 200 szt. Wobec powyższego zwracamy się z pytaniem jaka jest prawidłowa szacunkowa ilość tego badania w ciągu roku?

Odpowiedź:

Prawidłowa szacunkowa ilość badania hemoglobina glikowana odpowiada ilościom podanym w załączniku nr 1 do umowy.

Pytanie:

Czy pod pojęciem badania „Przeciwciała odpornościowe – identyfikacja” Zamawiający oczekuje ceny badania określającego występowanie tzw. alloprzeciwiciał, czy też na ich dokładnej identyfikacji wykonywanej przez  RCKiK. Jeśli chodzi o identyfikację przez RCKiK, to jaka jest szacunkowa roczna  ilość zlecanych alloprzeciwciał (brak w załączniku nr 1)

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ceny badania określającego występowanie tzw. alloprzeciwiciał.

Pytanie:

Jaka jest nazwa i kto jest producentem systemu  informatycznego (obsługującego protokół wymiany danych HL7) używanego przez udzielającego zamówienia?

Odpowiedź:

Producentem systemu  informatycznego  (obsługującego protokół wymiany danych HL7) używanego przez Zamawiającego – Kamsoft S.A. , system KS-SOMED

Pytanie:

Jaki jest przewidziany czas na uruchomienie integracji pomiędzy systemem Przyjmującego   zamówienie a systemem udzielającego zamówienia.

Odpowiedź:

Od momentu podpisania umowy do 31.12.2019 r., tak aby od początku trwania umowy sprawnie odbywał się przekaz informacji pomiędzy Przyjmującym zamówienie a Zamawiającym.

Pytanie:

Integracja z system KS-SOMED może być przeprowadzona z wykorzystaniem dwóch narzędzi, platformy OSOZ oraz protokołu HL7. Jaki sposób integracji przewiduje Udzielający zamówienie?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie przewiduje integrację z wykorzystaniem protokołu HL7

Pytanie:

Czy udzielający zamówienia posiada techniczną możliwość zestawienia połączenia VPN IpSec SiteToSite?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie posiada możliwości połączenia VPN IpSec SiteToSite

Pytanie:

Czy udzielający zamówienia posiada konieczne licencje HL7 na przeprowadzenie integracji?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia posiada konieczne licencje HL7 na przeprowadzenie integracji

Pytanie:

W przypadku integracji z wykorzystaniem protokołu HL7 i tunelu VPN warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu integracji jest zestawienie też połączenia, Czy w przypadku problemów technicznych z zestawieniem połączenia czas jaki jest przewidziany na wykonanie integracji może zostać przedłużony bez ponoszenia kar przez oferenta.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na przedłużenie czasu przewidzianego na wykonanie integracji.

Pytanie:

Czy po stronie udzielającego zamówienia jest wyznaczona osoba z którą oferent będzie mógł przeprowadzić proces integracji oraz czy osoba ta może przystąpić do prac zaraz po zestawieniu połączenia VPN.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie wyznaczył  osobę do przeprowadzenia procesu integracji


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku.

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez : 

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Maryla Drynkowska-Panasiuk

90-244 Łódź,  ul. Jaracza 85                                                  – cena oferty:  86 434,05 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najwięcej punktowaną spośród złożonych ofert , zgodnie z kryterium określonym w SWKO, tj. cena – 90 pkt. oraz dostępność badań – 10 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zamówienia..

Poniżej przedstawiamy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SWKO.

  1. Zestawienie i ocena złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
NrofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie oceny i porównanie w zakresie kryteriumcena oferty – 90 pkt. dostępność  badań – 10 pkt.Razem punkty
1.CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJMaryla Drynkowska-Panasiuk90-244 ŁódźUl. Jaracza 85(86 434,05 : 86 434,05) x 90 =  90( 330 : 494 ) x 10 = 6,68 96,68
2.Synlab Polska Sp. z o.o.01-480 Warszawaul. Kartezjusza 2(86 434,05 : 91 676,90) x 90 = 84,85( 330:330) x 10 = 1094,85
 3.  ALAB Laboratoria Sp. Z o.o.00-739 Warszawaul. Stępińska 22/30 (86 434,05 : 88 562,50) x 90 = 87,84( 330 : 1 224) x 10 = 2,70 90,54
  1. Zestawienie złożonych ofert podlegających odrzuceniu – brak
NrofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Przyczyna odrzucenia
  
Skip to content