Nr Sprawy: MSPZOZ KO/1/2018

OGŁOSZENIE

Sprawa Nr: MSPZOZ KO/1/2018

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U.2018 poz.2190)
DYREKTOR Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin
zaprasza Oferentów
do składania ofert uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy
o udzielenie zamówienia na wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje około 14 tys. pacjentów, szacunkową ilość badań określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i innymi załącznikami pobrać od dnia 30 listopada 2018 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 (sekretariat) w godzinach od 08.00 do 14.00, tel. kontaktowy 22 776 23 80 lub ze strony internetowej MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie: www.mspzoz1.pl .
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurswykonywanie badań analitycznych” w siedzibie Przyjmującego zamówienie” w Wołominie pryz ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 do dnia 14.12.2018 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert 14.12.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 w pok. 13.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 dnia 17.12.2018 r. o godz. 12.00.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.
<<<PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁACZNIKAMI>>
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia
  • Dotyczy IV          Badania podstawowe kału,        poz. 1    Kał badanie ogólne; poz. 4 Kał na pasożyty
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni, ze względu na specyfikę badania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni, ze względu na specyfikę badania.
  • Dotyczy V           Chemia kliniczna,           poz. 30 Fosfataza sterczowa
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 8 dni, ze względu na specyfikę badania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 8 dni, ze względu na specyfikę badania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku.

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez : 

CD Słodczyk Sp. z o.o.

Laboratorium Diagnostyczne CD SŁODCZYK

01-018 Warszawa, ul. Wolność 2                                   –   cena oferty 68 170, 50 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najwięcej punktowaną spośród złożonych ofert , zgodnie z kryterium określonym w SWKO, tj. cena – 90 pkt. oraz dostępność badań – 10 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zamówienia..

Poniżej przedstawiamy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SWKO.

  • Zestawienie i ocena złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Streszczenie oceny i porównanie w zakresie kryterium cena oferty – 90 pkt. dostępność badań – 10 pkt.Razem punkty
1.CD SŁODCZYK Sp. z o.o. Laboratorium Diagnostyczne CD SŁODCZYK 01-018 Warszawa Ul. Wolność 2(68 170,50 : 68 170,50) x 90 = 90 ( 3 700 : 4 730 ) x 10 = 7,82  97,82
2.ALAB Laboratoria Sp. Z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30(68 170,50 : 90 348,10) x 90 = 67,91 (3 700:6 408) x 10 = 5,7773,68
  3.    CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Maryla Drynkowska-Panasiuk 90-244 Łódź Ul. Jaracza 85  (68 170,50 : 89 644,05) x 90 = 68,44 (3 700 : 7 200) x 10 = 5,14  73,58
4.DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 31-864 Kraków Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16( 68 170,50 : 91 038,50) x 90 = 67,39 (3 700: 3 700) x 10 = 1077,39
5.SYNEVO SP. z o.o. 04-158 Warszawa Ul. Zamieniecka 80 lok. 401(68 170,50 : 111 111,50) x 90 = 55,22 (3 700 : 6 579) x 10 = 5,62  60,84
  • Zestawienie złożonych ofert podlegających odrzuceniu – brak
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Przyczyna odrzucenia
  
Skip to content