Nr sprawy: MSPZOZ KO/1/2017

Sprawa Nr: MSPZOZ KO/1/2017

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie

zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku'( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1638,1948,2260)

DYREKTOR Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin

zaprasza Oferentów

do składania ofert uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje około 14 tys. pacjentów, szacunkową ilość badań określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i innymi załącznikami pobrać od dnia 29 listopada 2017 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 (sekretariat) w godzinach od 08.00 do 14.00, tel. kontaktowy 22 776 23 80 lub ze strony internetowej MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie: www.mspzoz1.pl.

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurs – wykonywanie badań analitycznych” w siedzibie Przyjmującego zamówienie” w Wołominie pryz ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 do dnia 11.12.2017 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert 11.12.2017 r. o godz. 11.15 w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 w pok. 13.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11 dnia 14.12.2017 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.

Pobierz załączniki

Pytania i Odpowiedzi do ogłoszenia:

• Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza aby dostęp do wyników odbywał się poprzez interfejs przeglądarki internetowej zamiast dedykowanego programu?
• Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza dostępu do wyników badań poprzez interfejs przeglądarki internetowej zamiast dedykowanego programu.

• Pytanie 2:
Dotyczy XVI Immunoglobuliny, poz. 4 TIgE
Prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienie ma na myśli badania total IgE?
Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie jakie badanie ma na myśli Udzielający Zamówienie.
• Odpowiedź:
Tak, Zamawiający ma na myśli badania total IgE.

• Pytanie 3:
Dotyczy IV Badania podstawowe kału, poz. 1 Kał badanie ogólne
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni, ze względu na specyfikę badania.
• Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni, ze względu na specyfikę badania.

• Pytanie 4:
Dotyczy IV Badania podstawowe kału, poz. 4 Kał na pasożyty
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni, ze względu na specyfikę badania.
• Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni, ze względu na specyfikę badania.

• Pytanie 5:
Dotyczy V Chemia kliniczna, poz. 30 Fosfataza sterczowa
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 8 dni, ze względu na specyfikę badania.
• Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 8 dni, ze względu na specyfikę badania.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku.

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez : 

CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Maryla Drynkowska-Panasiuk90-244 Łódź

  1. Jaracza 85 – cena oferty 66 493, 80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najwięcej punktowaną spośród złożonych ofert , zgodnie z kryterium określonym w SWKO, tj. cena – 90 pkt. oraz dostępność badań – 10 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zamówienia..

Poniżej przedstawiamy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SWKO.

  • Zestawienie i ocena złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyStreszczenie oceny i porównanie w zakresie kryterium cena oferty – 90 pkt. dostępność badań – 10 pkt.Razem punkty
1.ALAB Laboratoria Sp. Z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30(66 493,80 : 111 405,50) x 90 = 53,72 (213:1 584) x 10 = 1,3455,06
2.CD SŁODCZYK Sp. z o.o. Laboratorium Diagnostyczne CD SŁODCZYK 01-018 Warszawa Ul. Wolność 2(66 493,80 : 97 345,35) x 90 = 61,48 ( 213 : 213 ) x 10 = 1071,48
  3.    CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Maryla Drynkowska-Panasiuk 90-244 Łódź Ul. Jaracza 85(66 493,80 : 66 493,80) x 90 = 90 (213 : 1 120) x 10 = 1,9091,90
5.DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 31-864 Kraków Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16( 66 493,80 : 94 756,50) x 90 = 63,16 (213: 342) x 10 = 6,2369,39
  • Zestawienie złożonych ofert podlegających odrzuceniu
Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyPrzyczyna odrzucenia
4.SYNEVO SP. z o.o. 04-137 Warszawa Ul. Gdecka 3bBrak załącznika nr 7 do SWKO
Skip to content