Nr sprawy: MSPZOZ KO/1/2015

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej ( Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r. , Nr 112, poz. 654 ze zm.)

DYREKTOR Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie, ul.Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin

zaprasza Oferentów

do składania ofert uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy

o udzielenie zamówienia na wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje około 16 tys. pacjentów, szacunkową ilość badań określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

Okres obowiązywania umowy od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i innymi załącznikami pobrać od dnia 2 lutego 2015 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie ul.Prądzyńskiego 11, pok. 13 (sekretariat) w godzinach od 08.00 do 14.00, tel. kontaktowy 22 776 23 80 lub ze strony internetowej MSP ZOZ Nr 1 w Wołominie: www.mspzoz1.pl .

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurswykonywanie badań analitycznych” w siedzibie Przyjmującego zamówienie” w Wołominie pryz ul. Prądzyńskiego 11, pok. 13 do dnia 16.02.2015 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert 16.02.2015 r. o godz. 11.15 w siedzibie udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul.Prądzyńskiego 11 w pok. 13.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Wołominie przy ul.Prądzyńskiego 11 dnia 18.02.2015 r. o godz. 12.00.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.


<<<PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁACZNIKAMI>>

POBIERZ – załączniki


Pytania i odpowiedzi dotyczące wymagań dla przystępujących do konkursu:

Pytanie:

Dotyczy SWK, III pkt 1 vs Załącznik 2 do SWK

”W formularzu cenowym podane są szacunkowe (przewidywane) ilości badań, planowane do wykonania w okresie trwania umowy na udzielanie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych…”

vs

„szacunkowa ilość badań w okresie 1 roku”

Biorąc pod uwagę zapis z SWK VIII o brzmieniu „Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od 01.03.2015 r. do 31.12.2016 r.” proszę o wyjaśnienie czy ilość wykazana w załączniku 2 do SWK jest ilością szacunkową na rok czy na cały okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Ilość wykazana w załączniku 2 do SWK jest ilością szacunkową na rok.

Pytanie:

Dotyczy SWK VII pkt 1.19 –  Certyfikat kontroli jakości zewnątrz i wewnątrz laboratoryjnej dla wszystkich zamawianych badań.

Czy Udzielający Zamówienia dopuści do udziału w postępowaniu konkursowym Oferenta, który przystąpił do zewnętrznej kontroli laboratoryjnej i oczekuje na dokument potwierdzający zgodność. Oferent zobowiąże się do uzupełnienia dokumentacji konkursowej niezwłocznie po otrzymaniu wyników zewnętrznej kontroli jakości.

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia dopuści do udziału w postępowaniu konkursowym Oferenta, który przystąpił do zewnętrznej kontroli laboratoryjnej i oczekuje na dokument potwierdzający zgodność. W dniu złożenia oferty Oferent jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia oraz do uzupełnienia dokumentacji konkursowej niezwłocznie po otrzymaniu wyników zewnętrznej kontroli jakości.

Pytanie:

Dotyczy załącznik 3 do SWKO, Umowa § 2 pkt 6:  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbierania materiału do badań oraz dostarczania wyników do MSP ZOZ Nr1 w dniach i godzinach ustalonych  wspólnie przez Strony, w formie harmonogramu pracy, przy czym odbiór materiału nastąpi najpóźniej każdego dnia roboczego do godz. 10.30.”

Czy Udzielający Zamówienie oczekuje jednorazowego odbioru materiału każdego dnia roboczego?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienie oczekuje jednorazowego odbioru materiału każdego dnia roboczego do godz. 10.30.

Pytanie:

Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość przedstawienia certyfikatu spełniającego wymagania normy PN-EN ISO15189:2008   zamiast certyfikatu jakości ISO 9001?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość przedstawienia certyfikatu spełniającego wymagania normy PN-EN ISO15189:2008 zamiast certyfikatu jakości ISO 9001.

Pytanie 

Dotyczy: Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Jakie oznaczenie Udzielający Zamówienia rozumie pod określeniem „Witamina D-3” ?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia rozumie pod określeniem „Witamina D-3” metabolit25 (OH).

Pytanie 

Dotyczy: Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Jakie oznaczenie Udzielający Zamówienia rozumie pod określeniem „Przeciwciała odpornościowe -identyfikacja ?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia rozumie pod określeniem „Przeciwciała odpornościowe –identyfikacja” przeciwciała odpornościowe Rh.

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Jakie oznaczenie Udzielający Zamówienia rozumie pod określeniem „Toxocaroza”?.

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia rozumie pod określeniem „Toxocaroza” w klasie IgG.

Pytanie 

Dotyczy: Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Czy w przypadku posiewów bakteriologicznych w zakresie:

Badania bakteriologiczne ( posiewy)
Posiew moczu
Wymaz z gardła
Posiew w kierunku GBS (na paciorkowiec)
Kał posiew ogólny
Kał – posiew S-S
Wymaz z migdałków
Wymaz z jamy ustnej

Udzielający Zamówienie rozumie posiew tlenowy czy beztlenowy?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienie rozumie posiew tlenowy.

Wołomin dn. 17.02.2015 r.

Miejski Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  Nr 1

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

NIP: 125-11-56-869, Regon: 017250324

tel. /fax. 22 776 23 80

e-mail: jedynka@mspzoz1.pl

Dotyczy postępowania:  wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.

INFORMACJA

O ZMIANIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Niniejszym informujemy, że rozstrzygniecie konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 23 lutego 2015 roku o godzinie 12.00

Wołomin dn. 23.02.2015 r.

Miejski Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  Nr 1

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

NIP: 125-11-56-869, Regon: 017250324

tel. /fax. 22 776 23 80

e-mail: jedynka@mspzoz1.pl

Dotyczy postępowania:  realizacji świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów w zakresie wykonywania badań analitycznych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY,

Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku.

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 5 złożonej przez : 

NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

93-024 Łódź ul. Niemcewicza 19                                                     – cena oferty: 66 452,25 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najwięcej punktowaną spośród złożonych ofert , zgodnie z kryterium określonym w SWKO, tj. cena – 90 pkt. oraz dostępność badań – 10 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zamówienia..

Poniżej przedstawiamy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ.

  1. Zestawienie i ocena  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Nr   ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyStreszczenie oceny i porównanie w zakresie kryterium   cena oferty – 90 pkt. dostępność  badań – 10 pkt.Razem punkty
1.SYNLAB Polska Sp. z o.o.   01-480 Warszawa Ul. Kartezjusza 2(66 452,25 : 97 798,80 ) X 90= 61,15   ( 3 700 : 7 993) x 10 = 4,6365,78
2.HIT MEDICA Laboratoria Sp. z o.o.   05-500 Piaseczno Ul. Młynarska 39 lok.8(66 452,25 : 78 732,51 ) X 90= 75,16   ( 3 700 : 5 893) x 10 = 6,28  81,44
3.    DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.   31-864 Kraków Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16(66 452,25 : 89 300,00) X 90= 66,97   (3 700 : 3 700) x 10 = 10,00  76,97
4.CD SŁODCZYK Sp. z o.o.   Laboratorium Diagnostyczne CD SŁODCZYK 01-018 Warszawa Ul. Wołność 2(66 452,25 : 98 802,95 ) X 90= 60,53   (3 700 : 4 798) x 10 = 7,71  68,24
5.NZOZ CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ   93-024 Łódź Ul. Niencewicza 19(66 452,25 : 66 452,25 ) X 90= 90,00   ( 3 700 : 8 434) x 10 = 4,3994,39
6.ALAB Laboratoria Sp. Z o.o.   00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30(66 452,25 : 145 965,50 ) X 90= 40,97   ( 3 700 : 8 400) x 10 = 4,4045,37
Skip to content