Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej

Konkurs ofert 1/MSPZOZnr1/2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1

ul. Prądzyńskiego 11, 05-200  Wołomin,

tel. /fax. 0 22 776 23 80, e-mail: jedynka@mspzoz1.pl

 ogłasza konkurs ofert  w zakresie:

„Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej”

przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów”

Umowa zostanie zawarta od 01.01.2024 r do 31.12.2026 r.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne na stronie: www.mspzoz1.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Kontakt: Monika Borkowska tel.  22 776 23 80, e-mail: m.borkowska@mspzoz1.pl

           Termin składania ofert do dnia 15.12.2023 r.  do godz.10.00 w pok. 13.                   

           Otwarcie w dniu  15.12.2023 r. o godz. 10.30 w pok. 13 .

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.

PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku.

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez : 

SYNEVO SP. Z O.O.

ul. Zamieniecka 80 lok. 401

04-158 Warszawa                                                                                     – cena oferty: 447 319,50 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najwięcej punktowaną spośród złożonych ofert , zgodnie z kryterium określonym w SWKO, tj. cena – 90 pkt. oraz dostępność badań – 10 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zamówienia..

Poniżej przedstawiamy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SWKO.

  1. Zestawienie i ocena złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Nr oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Streszczenie oceny i porównanie w zakresie kryterium   cena oferty – 90 pkt. dostępność  badań – 10 pkt.Razem punkty
1.CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Maryla Drynkowska-Panasiuk 90-244 Łódź ul. Jaracza 85              (447 319,50 : 549 595,50) x 90 =  73,25 (6816 : 8800) x 10 = 7,75  81
2.  SYNEVO SP. Z O.O. 04-158 Warszawa  ul. Zamieniecka 80 lok. 401  (447 319,50: 447 319,50) x 90 = 90 (6816:6816) x 10 = 10100
  1. Zestawienie złożonych ofert podlegających odrzuceniu – brak
Nr oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Przyczyna odrzucenia
   
Skip to content