Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mspzoz1.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.10.2016 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

  • nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • strona nie posiada lektora

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 23.02.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej o kontakt.

Osobami kontaktowymi są:

  • Tomasz Kasenko, e–mail: tkasenko@kastom.pl
  • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 776-23-80; e–mail: jedynka@mspzoz1.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

tel./fax: 22 776-23-80

e-mail: jedynka@mspzoz1.pl

strona internetowa: www.mspzoz1.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się przy głównym wejściu do budynku. Pokonując podjazd dla niepełnosprawnych możemy swobodnie dostać się na hol główny, w którym znajdują się Rejestracja, Gabinet Zabiegowy, Gabinety Lekarskie oraz Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się ruchoma platforma dla osób niepełnosprawnych ruchowo, która udostępnia wjazd na piętro Przychodni i umożliwia swobodny dostęp do Gabinetów Lekarskich, Dyrektora, Wicedyrektora, Sekretariatu oraz Administracji które znajdują się na piętrze. Na parkingu pod budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przychodnia nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Opublikował(a): Tomasz Kasenko

Ostatnia zmiana:

Skip to content