2021.03.16

Szanowni Państwo,

od 16 marca 2021 roku zmieniają się zasady korzystania

z podstawowej opieki zdrowotnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  • Teleporada może być udzielona w formie porady telefonicznej oraz  w uzasadnionych przypadkach także drogą e-mail.
  • Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne POZ w zakresie ich kompetencji.
  • Termin teleporady ustalany jest pod nr telefonu:

Rejestracja POZ 

22 787 68 89

22 776 26 05

22 776 26 86

519 18 09 24

Poradnia  dzieci zdrowych 

22 787 76 40

Bardzo prosimy o przestrzeganie punktualności. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie.

Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie, zlecenie na wyroby medyczne lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.

Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:

  • e-recept, e-skierowań, e-zleceń na wyroby medyczne, zleceń na badania dodatkowe,                                             w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)
Skip to content